2017-02-16

Välkommen till IEC:s föreningsstämma tisdagen den 7 mars kl 15:00. Deltagarna kommer även att bjudas på en föreläsning om de nya PUL-reglerna som träder i kraft i maj 2018.

På årsmötet kommer IEC:s styrelse att presenteras och verksamheten i dag och i framtiden att avhandlas. Så varmt välkommen att vara med och påverka inriktningen för 2017 och att träffa alla medlemmar!

Program

15:00 Välkommen och presentation
15:20 Verksamheten – nuläge och framtid
16:00 Kaffe
16:15 Stämmoförhandlingar
16:45 Reservtid/paus
17:00 Föreläsning om morgondagens PUL (se mer om föreläsningen här)
17:30 Slut

Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
 2. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fråga om kallelse skett stadgeenligt
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Behandling av styrelsens årsredovisning (ersätts av ekonomisk rapport för jan-febr)
 7. Revisorernas berättelse (ej aktuell)
 8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 9. Beslut om verksamhetsinriktning samt instruktioner för styrelsens arbetsform, medlemskap och association
 10. Fastställande av avgifter till föreningen (se mer om medlemskap här)
 11. Val av ordförande och vice ordförande i föreningen
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag
 14. Val av valberedning
 15. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild medlem föreslagit till behandling
Bengt Falke, IT-strateg, Regionförbundet i Kalmar län

Bengt Falke, IT-strateg, Regionförbundet i Kalmar län och ordförande för IEC:s förening.

Direkt efter stämman hålls ett kort konstituerande styrelsemöte med den nya styrelsen.

Välkomna!
Bengt Falke, ordförande

Mer info

När: tisdag den 7 mars kl 15:00
Var: Rum B 2018 i hus B/D på Linnéuniversitetet i Växjö (ingång nära restaurang Rasken) samt konferensrum Ny354 på Ekonomihögskolan, Kalmar Nyckel, Gröndalsvägen 19 i Kalmar sammankopplade med videolänk
Anmälan*: Anmäl ditt deltagande senast den 6 mars
Förslag till stämman: Har du förslag eller synpunkter du vill ta upp på stämman? Maila ditt förslag!
Karta över Linnéuniversitetet i Växjö (PDF)
Karta över Linnéuniversitetet i Kalmar med Kalmar Nyckel (PDF)
Vi är alla medlemmar i IEC

*Anmälan till stämman ger även tillträde till föreläsningen Allt du behöver veta om morgondagens PUL direkt efter stämman. Vill du bara anmäla dig till föreläsningen utan att gå på stämman anmäler du dig här.