Antagna vid IEC:s konstituerande Föreningsstämma den 11:e oktober 2016.

§ 1 Firma

Föreningens firma är IEC Ideell förening under namnändring.

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Växjö.

§ 3 Ändamål

Föreningens ändamål är att bidra till medlemsföretagens goda utveckling och ekonomiska tillväxt i den digitala sektorn inom Linnéregionen genom att etablera en plattform för samverkan. Med Linnéregionen avses Kronobergs och Kalmar län.

§ 4 Verksamhet och organisation

Föreningen skall i samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildning och samhälle bedriva stödjande och utvecklande verksamhet i syfte att utveckla en tillväxtmiljö som präglas av innovation, god kompetensförsörjning, globalt konkurrenskraftiga företag, tjänster och produkter samt attraktivitet. Föreningens beslutande organ utgörs av föreningsstämman och föreningsstyrelsen.

§ 5 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 6 Medlemskap

Föreningen är öppen för medlemskap av företag och organisationer som aktivt vill stödja föreningens ändamål. Styrelsen beslutar om antagande av ny medlem i föreningen, enligt gällande policy.

§ 7 Avgifter och finansiering

Medlem betalar medlemsavgift och serviceavgift. Dessa avgifter fastställs vid ordinarie föreningsstämma efter förslag från styrelsen. Erlagda avgifter återbetalas inte. Föreningen kan även ansöka om och ta emot bidrag från myndigheter, organisationer, företag och andra med intresse att stödja föreningens ändamål och verksamhet.

§ 8 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.

§ 9 Styrelsen

Föreningens verksamhet leds av dess styrelse. Styrelsen handlägger och förvaltar föreningens angelägenheter och skall verka för att realisera föreningens verksamhetsmål enligt stämmans beslut. Föreningens styrelse består av föreningens ordförande och vice ordförande samt högst 9 andra ledamöter jämte högst lika många personliga suppleanter. I styrelsen skall näringsliv, forskning och samhälle vara företrädda. Företrädare för näringslivet skall vara i majoritet. Ledamöterna väljs på två år. Hälften av ledamöterna väljs vid varje föreningsstämma. Ordföranden väljs vid varje föreningsstämma. Styrelsen har rätt att utfärda anvisningar och tillämpningsföreskrifter som vägledning vid tillämpning av stadgarna.

§ 10 Styrelsens sammanträden

Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av styrelseledamöterna begär det. Kallelse till sammanträde ombesörjs av ordföranden. Kallelse med dagordning skall skickas till ledamöter och suppleanter tio dagar före ett sammanträde. Ordinarie ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde skall omedelbart anmäla detta till ordföranden samt kalla sin personliga suppleant till tjänstgöring. Suppleant som inte tjänstgör för ordinarie ledamot får närvara vid styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna men ej i besluten. Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 11 Beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Omröstning inom styrelsen sker öppet.

§ 12 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 13 Revisorer

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en, av ordinarie föreningsstämma utsedd, revisor med en suppleant. Revisorn skall vara auktoriserad. Revisorn utses för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Till revisor kan även väljas ett registrerat revisionsbolag som utser ansvarig revisor och suppleant. Revisorn eller revisionsbolaget skall senast den sista mars varje år avlämna revisionsberättelse.

§ 14 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång på dag och plats som styrelsen bestämmer. Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall anmäla ärendet till styrelsen en månad före ordinarie föreningsstämma. För behandling av visst ärende skall extra föreningsstämma hållas när styrelsen anser det erforderligt eller då det skriftligen begärs av revisorerna eller minst 1/10-del av medlemmarna. I en sådan begäran skall anges anledningen till att extra föreningsstämma påkallas. På extra föreningsstämma får endast förekomma de ärenden för vilka stämman utlysts och som upptagits i kallelse till stämman.

§ 15 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma skall skickas till samtliga medlemmar senast 14 dagar före stämman. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla förslag till dagordning och uppgift om de ärenden som skall behandlas på stämman.

§ 16 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma

 1. Val av ordförande samt sekreterare för stämman
 2. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fråga om kallelse skett stadgeenligt
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Behandling av styrelsens årsredovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 9. Beslut om verksamhetsinriktning samt instruktioner för styrelsens arbetsform, medlemskap och association.
 10. Fastställande av avgifter till föreningen
 11. Val av ordförande och vice ordförande i föreningen
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av revisor och revisorssuppleant eller revisionsbolag
 14. Val av valberedning
 15. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som enskild medlem föreslagit till behandling

Ärende som inte varit upptaget i kallelsen får inte avgöras av stämman.

§ 17 Förfarandet vid stämma

Vid stämman skall protokoll föras. Protokollet justeras av stämmo-ordföranden och två medlemmar. Vid stämma har varje medlem en röst. Röstning får ske genom ombud. Omröstning sker öppet utom vid personval, där sluten omröstning skall ske om någon begär det. Beslut fattas, om inget annat sägs i dessa stadgar, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid personval, då avgörandet sker genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han eller hon är ansvarig, och inte heller i val av revisorer.

§ 18 Valberedning

Valberedningen skall bestå av sammankallande jämte två ledamöter. Valberedningen väljs av ordinarie föreningsstämma. Ledamot av styrelsen eller revisorer är inte valbara till valberedningen. Valberedningens förslag skall vara styrelsen tillhanda i sådan tid att det kan sändas ut till medlemmarna tillsammans med kallelsen till ordinarie föreningsstämma. Valberedningens beslut ska protokollföras.

§ 19 Uteslutning av medlem

Styrelsen får besluta, att medlem som motarbetar eller uppenbart försvårar föreningens arbete skall uteslutas. Uteslutning får inte beslutas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig. Medlem som inte fullgjort sina åtaganden om inbetalning av inträdesavgift och/eller årsavgift kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 20 Utträde

Utträde kan ske när som helst under räkenskapsåret, dock är medlemmen är skyldig att betala avgift för hela detta räkenskapsår.

§ 21 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske på ordinarie föreningsstämma. För att ett sådant beslut skall vara giltigt krävs antingen att samtliga närvarande medlemmar är ense om beslutet eller att beslut fattats på två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie föreningsstämma. På den stämma som hålls sist skall beslutet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

§ 22 Upplösning av föreningen

För giltigt beslut om upplösning av föreningen krävs att beslutet fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie föreningsstämma. På den stämma som hålls sist skall beslutet ha biträtts av minst 2/3 av de röstande. Kallelse till sista stämman får inte ske, innan första stämman hållits. Den föreningsstämma som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar även om disposition av dess tillgångar, skulder och förpliktelser.

Stadgarna som PDF-dokument

Stadgarna som Word-dokument

IEC:s stadgar på engelska